Hvad siger loven

Legalitetsprincippet:

Hovedregel: Der skal være lovhjemmel til alt hvad forvaltningen gør (grundloven §3)

Afgørelser skal være lovlige (lovhjemmel)
Begrundelser skal være sagligt begrundede (tage udgangspunkt i borgerens behov)

Dialogprincippet: 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed

Forvaltningsloven, kapitel 3, Sundhedsloven
§ 8: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse’.

Vejledningsprincippet:

Forvaltningsloven
§7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.


Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Oplysningsprincippet:

Hvad: ”Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe en materiel rigtig afgørelse.”

§10 i Lov om retssikkerhed og administration på den sociale område.

Afgrænsning af sagens ramme
Forvaltningen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning og hjælp hos andre myndigheder.

Hvilke oplysninger er nødvendige, før kommunen kan træffe afgørelse i en sag. (fastlæggelse af relevante beviskrav)

  • Princippet om ‘godt nok’
  • Relevanskriterier
  • Fokus på fakta
  • Forvaltningens OG borgerens interesser

Proportionalitetsprincippet:

Mindst indgribende tiltag

Forebygge at den besluttende myndighed i sin iver efter at varetage uvedkommende hensyn/formål griber uforholdsmæssigt hårdt ind i borgerens interesse.

Sikre at foranstaltningen er egnet til at nå målet.